ค้นหา

ภาษีการรับมรดก : ใครบ้างต้องเสียภาษีการรับมรดก

ภาษีการรับมรดก

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

 • สัญชาติไทย
 • สัญชาติอื่นที่อยู่ในไทยตามกฎหมาย
 • สัญชาติอื่น แต่รับมรดกอยู่ในไทย
 • นิติบุคคลที่คนไทยถือหุ้นอยู่เกินครึ่ง

ผู้รับยกเว้นภาษี

 • ตายก่อนกฎหมายบังคับ
 • คู่สมรสของเจ้ามรดก
 • ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
 • หน่วยงานรัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี

 • อสังหาริมทรัพย์
 • หลักทรัพย์ตามกฎหมาย
 • เงินฝาก
 • ยาพหนะ
 • ทรัพย์สินทางการเงิน

เท่าไหร่ต้องเสียภาษี : ส่วนเกิน 100 ล้านบาท ต้องเสียภาษีมรดกส่วนเกิน

อัตราภาษี บุพการีและผู้สืบสันดาน มรดกส่วนเกิน x อัตราภาษีร้อยละ 5 

ไม่ใช่บุพการีและผู้สืบสันดาน มรดกส่วนเกินอัตราภาษีร้อยละ 10

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน 

 • อสังหาริมทรัพย์ ประเมินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • หลักทรัพย์ ใช้ราคาปิดตลาด ณ วันโอน
 • หลักทรัพย์อื่นๆ ตามกฎกระทรวง 

*ยื่นแบบและชำระภาษีภายใน 150 วัน นับตั้งแต่ได้รับมรดก

*ผ่อนชำระได้ภายใน 2 ปี (ไม่เสียเงินเพิ่ม) หรือ ผ่อนชำระเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี (เสียเงินเพิ่ม)

โทษทางอาญา

 • ไม่ยื่นแบบภาษี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
 • ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรียก หรือ คำสั่งเจ้าพนักงาน จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 • เจ้าพนักงานแจ้งข้อมูลกับบุคคลอื่น โดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ทำลาย ย้ายไปเสีย ซ้อนเร้น จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท
 • จงใจยื่นข้อความเท็จ เพื่อหีกเลี่ยงการเสียภาษี จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558