ค้นหา

“ไม้หวงห้ามประเภท ก” ตัดอย่างไรไม่ติดคุก

 ไม้หวงห้ามประเภท ก ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในประเทศไทย แม้จะปลูกไว้ในที่ดินของตนเองหรือจะกระทำการใดๆ ต่อไม้ ต้องยื่นคำขออนุญาตทำไม้เพื่อการใช้สอยส่วนตัวต่ออำเภอหรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในท้องที่ ตามขั้นตอนการขออนุญาตทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามข้อกำหนดฉบับที่ 17 (พ.ศ.2530)

        ไม้หวงห้ามประเภท ก ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้สัก ไม้กระพี้เขาควาย ไม้ชิงชัน ไม้ยาง เป็นต้น เป็นไม้ที่ห้ามตัดเอง ต้องได้รับอนุญาตกับทางการเสียก่อน ถึงจะดำเนินการได้ ไม่ว่าต้นไม้เหล่านั้น จะขึ้นอยู่ที่ใดในผืนแผ่นดินประเทศไทยก็ตาม หรือปลูกไว้ในบริเวณที่ของตนเอง หรือจะทำอะไร กับไม้ก็ตาม เช่น ตัด ฟัน โค่น เลื่อย ถอน ขุด เป็นต้น ถ้าหากฝ่าฝืนมีความผิด มีโทษจำคุก 1 – 20 ปี และถูกปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท

        กรณีขออนุญาตตัดไม้

          หากมีความจำเป็นจะต้องตัดไม้ในพื้นที่ของตนเองซึ่งมีเอกสารสิทธิต้องแจ้งสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ศาลากลางทุกจังหวัด โดยให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

4.แผนที่ โดยสังเขป (ถ้ามี) 

         กรณีเหตุจากภัยธรรมชาติ

          หากต้นไม้หวงห้าม เกิดโค่นล้มตามภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือไม้ล้มขอนนอนไพร คือ ไม้ที่ล้มตายเอง และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น กีดขวาง ทางเดิน หรือล้มทับบ้านเรือน ในบริเวณเขตที่ดินสาธารณะหรือของตนเอง ให้แจ้งกำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้านไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมกันให้ความช่วยเหลือ

ที่มา : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • สายด่วนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร 1111 กด 77
  • สายด่วนกรมป่าไม้ โทร 1310 กด 3