ค้นหา

กฎหมาย “ขายฝาก”

การขายฝาก : สัญญาซื้อขายอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ซื้อจะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อ แต่อยู่ภายใต้ข้อตกลงว่าผู้ขายสามารถไถ่ทรัพย์สิน/ ซื้อทรัพย์สินนั้นคืนได้ตามที่กำหนดในสัญญา* หรือกฎหมาย**

“การขายฝาก” ที่ผู้ซื้อและผู้ขายควรทราบถ้าขายฝากสังหาฯ ธรรมดา จะต้อง…

  • ทำหลักฐานเป็นหนังสือ
  • ชำระหนี้บางส่วน
  • ส่งมอบของให้กัน

*ถ้าไม่ทำ ไม่มีผลให้สัญญาไม่สมบูรณ์ แต่จะนำฟ้องร้องต่อกันไม่ได้

ถ้าขายฝากสังหาฯพิเศษหรืออสังหาฯ กม.กำหนด ให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน “ขายฝาก” ต่อเจ้าพนักงานด้วย สัญญาจึงจะสมบูรณ์ ถ้าไม่ทำ….จะมีผลให้สัญญาขายฝากนั้นเป็นโมฆะ

ในกรณีไม่ได้กำหนดระยะเวลาการไถ่คืน ต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

  1. อสังหาริมทรัพย์ – ไถ่คืนภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่เวลาซื้อขาย

  2. สังหาริมทรัพย์ – ไถ่คืนภายในระยะเวลา 3 ปีนับแต่เวลาซื้อขาย

การทำสัญญาขายฝาก

  1. หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ จะต้องทำเป็นหนังสือสัญญาและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

  2. หากเป็นสังหาริมทรัพย์ราคา 20,000 บาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิดชอบ

*สัญญาขายฝาก จะตกลงไม่ให้ผู้ซื้อขายทรัพย์สินที่ขายฝากก็ได้ หากผู้ซื้อฝ่าฝืน จะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ขาย

ใครสามารถไถ่ทรัพย์ที่ขายฝากคืนได้

   1. คนขายเดิม หรือทายาทของคนขายเดิม

   2. ผู้รับโอนสิทธิในการไถ่คืน

   3. บุคคลที่ตามสัญญากำหนดให้เป็นผู้ไถ่ได้