ค้นหา

เรื่องความปลอดภัยไว้ใจผม : บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย

 • ต้องเป็นบริษัทและได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
 • บริษัทต้องใช้ชื่อว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย จำกัด หรือ จำกัด มหาชน” ต่อท้าย
 • ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือ ระหว่างบริษัทและผู้ว่าจ้าง

คุณสมบัติ พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

ใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัย

 • ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
 • ใบอนุญาต มีอายุ 3 ปี
 • การต่ออายุ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

การแต่งกายของพนักงานรักษาความปลอดภัย

 • ขณะปฏิบัติงานต้องสวมเครื่องแบบ ติดเครื่องหมายพนักงาน และมีบัตรประจำตัวโดยเครื่องแบบ ห้ามคล้ายตำรวจหรือทหาร

ลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัย

 • ติดสุราหรือยาเสพติด
 • เป็นคนวิกลจริต หรือสติไม่สมประกอบ
 • เคยได้รับโทษจำคุกยกเว้นคดีลหุโทษและคดีประมาท
 • เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไม่เกิน 2 ปี

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของบริษัท

 1. ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

2. บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน

3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และฝึกทบทวนพนักงาน

4. มีอุปกรณ์สื่อสารเพื่อประสานงาน

5. มีศูนย์ประสานงานให้คำแนะนำพนักงาน