ค้นหา

เพดานภาษีสรรพสามิตใหม่

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตใหม่ ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560

โดยหลังกฎหมายประกาศจะมีผลบังคับใช้ใน 180 วัน ( 16 กันยายน พ.ศ.2560) ซึ่งหลังจากนี้ต้องออกกฎหมายลูก 80 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่ โดยเฉพาะอัตราการจัดเก็บภาษีสินค้าต่างๆ เนื่องจากกฎหมายแม่ออกมานั้น เป็นอัตราสูงสุด แต่อัตราการจัดเก็บจริงลดลงมาจากอัตราสูงสุด เพราะมองไปถึงอนาคตอีก 20 ปี 

ภาษีดังกล่าว เป็นการรวมกฎหมายสรรพสามิต 7 ฉบับ ได้แก่ 

1 .กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

2.กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

3.กฎหมายว่าด้วยสุรา

4.กฎหมายว่าด้วยยาสูบ

5.กฎหมายว่าด้วยไพ่

6.กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต 

7.กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา 

กฎหมายทั้ง 7 ฉบับใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมาย ประกอบด้วย เพิ่มเติมบทนิยามที่สำคัญ

  • คำว่า “ราคาขายปลีกแนะนำ” “ผลิต” “สุรา” “ยาสูบ” และ”ไพ่”
  • ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี โดยจัดเก็บทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ
  • เปลี่ยนฐานในการคำนวณภาษีตามมูลค่า จากเดิม “สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร ใช้ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม และสินค้านำเข้า ใช้ราคา ซี.ไอ.เอฟ. รวมทั้งสินค้าสุรา ใช้ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย เป็น ราคาขายปลีกแนะนำ
  • ปรับปรุงอายุความประเมินภาษีจาก 2 ปี ขยายได้อีก 3 ปี รวมเป็น 5 ปี
  • ปรับปรุงขั้นตอนการโต้แย้งการประเมินภาษี
  • ปรับปรุงระบบการควบคุมสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่
  • ปรับปรุงบทกำหนดโทษ ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน
  • ปรับปรุงเพดานอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และเพดานอัตราภาษี ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

รวมถึงให้มีผลบังคับใช้ไปในอนาคตอย่างน้อย 20 ปีข้างหน้า

ที่มา : พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560