ค้นหา

ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีโทษอย่างไร ?

ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

1.มีการทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง การเติม หรือการตัดทอน หรือการแก้ไขในบัตรที่แท้จจริง

2. โดยการกระทำนั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่คนอื่น

3. มีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อว่าเป็นบัตรที่แท้จริง หรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

โทษ จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท

*ความผิดฐานทำหรือมีเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับใช้ปลอมหรือแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์

1.ทำเครื่องมือ หรือวัตถุสำหรับใช้ปลอมหรือแปลง หรือสำหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทำเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลบนแถบแม่เหล็ก หรือทำเครื่องมือผลิตบัตร ฯลฯ

2. มีเครื่องมือ หรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลงหรือเพื่อให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์

โทษ จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท

*ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือเครื่องมือปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์

โทษ จำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท

*ความผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือมีไว้เพื่อใช้ หรือจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม โดยรู้ว่าเป็นของที่ทำปลอมหรือแปลงขึ้น 

โทษกรณีใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ จำคุกตั้งแต่ 1-7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โทษกรณีจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*ความผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริงของคนอื่นโดยมิชอบ โดยน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่น เช่น ลักหรือเก็บบัตรของคนอื่นมาใช้ จำรหัสของบัตรคนอื่นมาใช้

โทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*ความผิดฐานมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคนอื่นไว้เพื่อนำออกใช้ โดยน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่น

โทษ จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท

ปล. ความผิดตาม 1-6 หากมีการกระทำต่อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการชำระค่าสินค้า บริการ หรือหนี้อื่นแทนเงินสด หรือใช้เบิกถอนเงินสด (เช่น บัตร ATM บัตรเครดิต) จะต้องรับโทษหนักขึ้นกึ่งหนึ่งของโทษในความผิดนั้น

ที่มา : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269/1  269/2  269/3  269/4  269/5  269/6  269/7