ค้นหา

หนุ่มวินหน้าใส หัวใจมีรัก

ค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ระยะทาง   2 กิโลเมตรแรก ต้องไม่เกิน 25 บาท

ระยะทาง   2-5  กิโลเมตร เพิ่มอีก กิโลเมตรละ 5 บาท

ระยะทาง 5-15 กิโลเมตร ต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาท

ระยะทาง 15 กิโลเมตรขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างและคนโดยสารตกลงราคากันก่อน หากไม่ตกลงราคากันไว้ก่อน คิดกิโลเมตรละ 10 บาท

ก่อนทําการรับจ้าง หากไม่ตกลงกันก่อนทําการรับจ้าง อัตราค่าจ้างตั้งแต่กิโลเมตรแรก จนสิ้นสุดการรับจ้างต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาท

ที่มา : กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2559