ค้นหา

สินส่วนตัว : คำนี้ในกฎหมาย

• นางอรได้รับที่ดินจากบิดาก่อนสมรส กับนายเอก • ถือว่าที่ดินเป็นสินส่วนตัวของนางอร
.
#สินส่วนตัว #คำนี้ในกฎหมายแปลว่า : ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของ โดยสินส่วนตัว มีดังต่อไปนี้
.
(1) ทรัพย์สินที่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่แล้วก่อนสมรส
(2) ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
(3) ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาในระหว่างสมรส โดยการได้รับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา
(4) ทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น
.
#กฎหมาย #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #สินสมรส #สินส่วนตัว #แต่งงาน #สมรสเท่าเทียม #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น #สำนักงานกิจการยุติธรรม


ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1471