ค้นหา

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ : ร้านเสริมสวย สปา ร้านนวด

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้แก่

 • กิจการนวดเสริมความงาม
 • กิจการสปาเพื่อสุขภาพ
 • กิจการนวดเพื่อสุขภาพ

*** ยกเว้น เสริมความงาม การอาบน้ำ นวด อบตัว

 • ในสถานพยาบาล
 • หน่วยงานบริการสาธารณสุขของรัฐ
 • กิจการอื่นๆ ที่กระทรวงกำหนด

หน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตและดำเนินการ

#ผู้รับใบอนุญาต

 • ไม่โฆษณาเท็จ หรือ โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง
 • ห้ามลักลอบค้าประเวณี
 • ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์และยาสูบ
 • รักษามาตรฐานด้านสถานที่และความปลอดภัย
 • ต้องมีผู้ดำเนินการประจำสถานประกอบการ
 • จัดทำทะเบียนประวัติผู้ดำเนินการ

#ผู้ดำเนินการ

 • จัดคู่มือการให้บริการ
 • ควบคุมการบริการและผู้ให้บริการ
 • ดูแลความปลอดภัยในการบริการ

**** สถานบริการเพื่อสุขภาพต้องยื่นขอใบอนุญาต ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่กฎหมายกำหนด ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

อำนาจของเจ้าหน้าที่

 • สามารถเข้าสถานประกอบการในเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • เก็บอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เพื่อการตรวจสอบวิเคราะห์
 • ยึดหรืออายุดอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวัตถุอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
 • สามารถเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำ หรือหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

บทลงโทษ

 • ใช้ชื่อกิจการพื่อสุขภาพบังหน้าเทำให้คนเข้าใจผิด : ผู้ประกอบการ ต้องโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท
 • เปิดกิจการเพื่อสุขภาพโดยไม่ขออนุญาต : จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 • ผู้ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต : ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 • ผู้ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต : ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ที่มา : พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559