ค้นหา

รู้ไว้ให้อุ่นใจ…ก่อนเดินทางไกลข้ามแดน

ความรับผิดชอบและข้อยกเว้นของผู้ขนส่ง ในการรับขนส่งคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ

ความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

  • เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางทำให้ผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
  • ส่งผู้โดยและสัมภาระถึงจุดหมายล่าช้า
  • สัมภาระติดตัวหายหรือเสียหายระหว่างเดินทาง
  • สัมภาระลงทะเบียนหายหรือเสียหาย ในช่วงเวลาที่ผู้ขนส่งรับของจนส่งของคืน
  • การกระทำของลูกจ้างผู้ขนส่งขณะปฏิบัติหน้าที่
  • รถชำรุดหรือผู้ขับขี่หย่อนความสามารถ ทำให้เกิดความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า 

กรณีที่ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบ

  • เป็นเหตุสุดวิสัยได้ดำเนินการป้องกันตามมาตรการแล้ว
  • ความชำรุดบกพร่องของสัมภาระนั้นเอง
  • ความประมาทเลินเล่อของผู้โดยสารเอง
  • สภาพร่างกายและจิตใจของผู้โดยสารที่เป็นปยู่ก่อนแล้ว

ที่มา : พ.ร.บ.การรับขนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.2557