ค้นหา

ไม่เป่า = เมาแล้ว

มาตรา 142 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2557 แก้ไขเกี่ยวกับ “ข้อสันนิษฐาน” โดยเพิ่มอำนาจให้เจ้าพนักงานสามารถทดสอบผู้ขับขี่ที่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าเสี่ยงเมาสุรา

“หากผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุรา เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราได้”

กฎหมายได้เพิ่มโทษขึ้น หากผู้ขับขี่ไม่ให้ความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า “มีเหตุอันควรเชื่อว่าเมาไว้ก่อน” โดยมีบทลงโทษคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 1-2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มี : มาตรา 142 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2557