ค้นหา

คุ้มครองทุกคนทันที…เมื่อมีอุบัติเหตุ

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ เราไม่อาจรู้ได้แต่หากมันเกิดไปแล้ว ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างตามกฎหมาย

ค่าเสียหายเบื้องต้น (จ่ายทันทีภายใน 7 วัน)
ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูก – ผิด

บาดเจ็บ : ค่ารักษาตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/ต่อ
บาดเจ็บ > ทุพพลภาพหรือตาย : ค่าเสียหายรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท/คน
ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ : 35,000 บาท/คน
ตาย : ค่าปลงศพ จัดการศพ 35,000 บาท/คน

ผู้ประสบภัยต้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเสียหาย หรือ ติดต่อ สายด่วน 1186

ที่มา : พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535