ค้นหา

ป้องกันตัว ไม่ผิด!!!!

ป้องกันตัว ไม่ผิด !!!

เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย ที่อาจจะมีภัยอันตรายใกล้จะถึงตัวเราก็สามารถป้องกันตัว หรือ ช่วยผู้อื่น ให้พ้นจากอันตรายได้พอสมควร นะครับ

กฎหมายถือว่า…การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ”

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 บัญญัติว่า…

“ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นจากภยันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงตัว ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด”

เอกสารอ้างอิง
1.http://elib.coj.go.th/Ebook/…/judge_report/jrp2555_10_78.pdf
2.http://www.oknation.net/blog/lawwergirl/2007/07/29/entry-1
3.http://thailawbasic.blogspot.com/2013/10/blog-post_7536.html