ค้นหา

“ปลดล็อค” ผู้ค้ำประกัน

ไหนๆ ใครเป็น “ผู้ค้ำประกัน” บ้าง ฟังข่าวดีทางนี้!!
กฎหมายใหม่คุ้มครอง ปลดล็อก “ผู้ค้ำประกัน” ไม่ต้องต้องรับผิดเสมือนเป็นลูกหนี้ชั้นต้นแล้ว!!!

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้แล้ว
ข้อดี : คุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ “ผู้ค้ำประกัน” หรือ “ผู้จำนอง” ซึ่งมิใช่ลูกหนี้ชั้นต้นได้มากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน มักอาศัยอำนาจต่อรองที่สูงกว่าหรือความได้เปรียบในทางการเงิน กำหนดข้อตกลงที่เอาเปรียบ “ผู้ค้ำประกัน” หรือ “ผู้จำนอง” จึงเป็นเหตุให้“ผู้ค้ำประกัน” หรือ “ผู้จำนอง” ต้องถูกบังคับชำระหนี้แทนลูกหนี้ในวงเงินที่สูงจนอาจกลายเป็นผู้ถูกฟ้องล้มละลายได้