ค้นหา

บัตรประจำตัวประชาชน เรื่องน่าสนของคนทุกวัย

บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้กับประชาชนสัญชาติไทย เพื่อพิสูจน์ให้ทราบเเละยืนยันตัวบุคคลในการให้สิทธิ หรือประกอบธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเเละเอกชน

บัตรประชาชน เป็นเอกสารลำดับเเรกที่ทำให้เกิดสิทธิอื่นๆตามมา เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ เช่น การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีบรรลุนิติภาวะเเล้ว) การติดต่อขอไฟฟ้า ประปา การจดทะเบียนสมรส (กรณีบรรลุนิติภาวะเเล้ว) การเเสดงสิทธิขอรับการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) เป็นต้น

ประโยชน์เเละความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชนทำให้กลุ่มมิจฉาชีพต้องการบัตรประจำตัวประชาชนของคนอื่น เพื่อไปทำธุรกรรมต่างๆ เช่น นำไปเปิดบัญชีธนาคาร ทำให้เกิดความเดือดร้อน เเละเสียหายต่อผู้เป็นเจ้าของบัตรอาจตกเป็นผู้ต้องหาอย่างที่เป็นข่าวอยู่ ณ ขณะนี้

ดังนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรต้องเก็บรักษาบัตรไว้เป็นอย่างดี พึงระมัดระวังอย่าให้สูญหาย หากรู้ว่าบัตรสูญหายเมื่อใด ให้รีบเเจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล หรือสถานที่ทำบัตร ณ ศูนย์การค้าต่างๆ ที่อยู่ใกล้โดยเร็วที่สุด เพื่อเเจ้งบัตรหายพร้อมกับขอมีบัตรใหม่ เพราะเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกบัตรใหม่เเล้ว บัตรเดิมที่สูญหายจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติทันที เเละหากผู้ขอมีบัตรประสงค์จะขอบันทึกการรับเเจ้งเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันก็สามารถคัดเเละรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้ ณ สถานที่ยื่นคำขอมีบัตร

ที่มา

1. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย