ค้นหา

จัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐรูปแบบใหม่

หลักการจัดซื้อจัดจ้าง

  • คุ้มค่า
  • โปร่งใส
  • มีประสทธิภาพ
  • ตรวจสอบได้

3 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง & จ้างที่ปรึกษา

  • ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการ หรือที่ปรึกษาทั่วไป มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
  • คัดเลือก เชิญชวนเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ
  • เฉพาะเจาะจง เชิญชวนผู้ประกอบการ หรือที่ปรึกษารายหนึ่งรายใด เข้ายื่นข้อเสนอหรือต่อรองราคาโดยตรง

4 วิธี การจ้างออกแบบ & ควบคุมงานก่อสร้าง

1.ประกาศเชิญชวน งานไม่ซับซ้อน เช่น อาคารทั่วไป

2. คัดเลือกงานซับซ้อน เช่น โรงพยาบาล ฯ

3. เฉพาะเจาะจง จ้างรายใดรายหนึ่ง ที่เคยเห็นความสามารถมาแล้ว

4. งานก่อสร้างลักษณะพิเศษ เช่น อนุเสาวรีย์

บทกำหนดโทษ

เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ใช้ หรือ ผู้สนับสนุน

ฝ่าฝืน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีโทษ 20,000 – 200,000 บาท จำคุก 1 – 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ทำให้เกิดความเสียหายรับโทษเท่ากัน!!!

ที่มา : พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560