ค้นหา

ควบคุมขอทาน

เจาะลึก พ.ร.บ.ควบคุมขอทาน

พฤติกรรมแบบไหนถือว่าเป็นขอทาน?

1.ขอเงินจากคนอื่นเพื่อเลี้ยงชีพ

2.ทำให้คนอื่นสงสารเพื่อขอเงิน

นักแสดงเปิดหมวก ได้รับผลกระทบหรือไม่?

การแสดงความสามารถเพื่อให้ได้เงินจากผู้ชมหรือผู้ฟัง หรือการขอเงินระหว่างญาติมิตร ไม่ถือว่าเป็นการขอทาน ตามพระราชบัญญัตินี้

จะแสดงเปิดหมวกต้องทำอย่างไร?

คนแสดงเปิดหมวกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ เพื่อออกใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน

หากินกับขอทาน มีความผิดหรือไม่?

ใครแสวงหาผลประโยชน์จากขอทานโดยการใช้ จ้างวาน สนับสนุนส่งเสริม หรือกระทำการใดๆ ให้ผู้อื่นขอทาน มีโทษ ทั้งจำและปรับ

เป็นขอทานมีโอกาสโดนจับหรือไม่?

เมื่อเจ้าหน้าที่พบเห็นขอทาน ให้ควบคุมตัวส่งสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคัดกรองในเบื้องต้น

1.หากเป็นคนพิการ คนท้อง เด็ก คนสูงอายุ คนวิกลจริต ให้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเฉพาะ

2.หากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มีญาติเลี้ยงดู และอยู่ในภาวะยากลำบาก ให้สถานคุ้มครองฯรับเข้าพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

ที่มา : ร่างพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559