ค้นหา

คนพิการรับบริการฟรี!! ที่โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ

คนพิการรับบริการฟรี…ด้านการแพทย์ที่โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ

ประกาศ!!! กระทรวงสาธารณสุขได้ระบุการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับคนพิการ ทั้งหมด 26 รายการ เช่น การตรวจวินิจฉัย บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และอุปกรณ์เทียม เป็นต้นคนพิการที่มี “บัตรประจำตัวคนพิการ” สามารถติดต่อขอรับ “บริการทางการแพทย์” ได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ หรือ สถานพยาบาลในกำกับของรัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คนพิการส่วนมากไม่รู้เรื่องสิทธิที่ตนเองควรจะได้จากรัฐบาลและจากสังคม ไม่ได้รับการฟื้นฟูทางการแพทย์ ไม่ได้รับรู้ข่าวสาร และไม่ได้รับการอบรมความรู้เรื่องสิทธิมีอีกมากมาย ดังนั้น ครอบครัว และประชาชนทุกเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยกันดูแลคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากยิ่งขึ้น แนะนำ บอกต่อ… “คนพิการ” ขอบัตรประจำตัวคนพิการ

ติดต่อสอบถาม กรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร. 02-354-3388

ที่มา : พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550