ค้นหา

จดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล

ขอจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล

 1. รถยนต์ 7 ที่นั่ง ไม่เกิน 12 ที่นั่ง น้ำหนักรถเกิน 2,200 Kg.
 2. รถยนต์ 12 ที่นั่ง น้ำหนักรถเกิน 2,200 Kg.
 3. รถยนต์บรรทุก น้ำหนักรถเกิน 2,200 Kg.

*ไม่ใช้ประกอบการขนส่งตามกฎหมายขนส่งทางบก

เจ้าของรถต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข

 1. มีฐานทางการเงินที่มั่นคงและจำเป็นต้องใช้รถส่วนตัวเท่านั้น
 2. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปขนส่งเพื่อสินจ้าง หรือให้คนอื่นใช้รถของตน กระทำการดังกล่าว ตลอด 3 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ
 3. มีสถานที่จอดรถเป็นของตนเอง ไม่น้อยกว่า 35 ตร.ม./คัน และเหมาะสมใช้เป็นที่จอดรถได้จริง
 4. ได้รับความเห็นชอบให้จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลจากอธิบดีกรมขนส่งทางบก

หลักฐานขอจดทะเบียน

 1. หลักการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 2 ปี
 2. หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินที่มั่นคง เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร
 3. หลักชี้แจงเหตุผลความจำเป็นใช้รถ
 4. ภาพถ่ายตัวรถ, ขนาด, น้ำหนักของรถ
 5. หลักฐานแสดงสถานที่จอดรถ เช่น ภาพถ่ายสถานที่จอดรถภาพถ่ายทางเข้า – ออก แผนที่แสดงที่จอดรถ ผังบริเวณที่จอดรถ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิ์ครอบครองที่จอดรถ
 6. หนังสือรับรองการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบที่กำหนดในระเบียบ

ที่มา : ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย รถยนต์ พ.ศ. 2558