ค้นหา

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการที่เกี่ยวกับการกีฬา

6 วัตถุประสงค์ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

  • เตรียมนักกีฬาเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติ หรือนานาชาติ
  • พัฒนานักกีฬาบุคลากรกีฬาและสมาคมกีฬา
  • ส่งเสริมและสนันสนุนการทำกิจกรรมกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ
  • สนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬา
  • ให้ทุนการศึกษานักกีฬาและบุคลากรกีฬา
  • ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ แก่นักกฬาและบุคลากรกีฬา

ที่มา : พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศ พ.ศ. 2558