ค้นหา

3 หมายอาญา ตอนที่ 1 หมายเรียก

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติไว้ในมาตรา 52 วรรคแรก ว่า “การที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวน หรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือมาศาล เนื่องในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดี หรือการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ จักต้องมีหมายเรียก ของพนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือของศาลแล้วแต่กรณี” ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจในแต่ละชั้นไว้ว่าสามารถออกหมายเรียกบุคคลใด ๆ ได้ ดังนั้น ตำรวจจึงออกหมายเรียกได้เอง ไม่ต้องขออนุมัติจากศาล เป็นการเรียกมาเพื่อการสอบสวนคดี จะเรียกตัวผู้ต้องหาหรือเรียกผู้ที่เป็นพยานในคดีมาก็ได้ เฉพาะในชั้นตำรวจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชั้นพนักงานสอบสวน ไม่ขอพูดถึงหมายเรียกของศาล เพื่อไม่ให้เราสับสน เมื่อตำรวจออกหมายเรียก แต่คนที่ได้รับหมายเรียกไม่ไปพบตำรวจตามหมายเรียก ผลจะเป็นอย่างไร ? เท่ากับเป็นการขัดขืนคำสั่งของเจ้าพนักงาน ดังนั้น เราอย่าเพิ่งคิดว่าตำรวจจะกลั่นแกล้งหรือคิดอย่างอื่นไปต่างๆนาๆ ในเบื้องต้นขอให้เราทำความเข้าใจกระบวนการดำเนินคดีอาญาและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนในคดี เพราะบ้างครั้งการที่เราไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกจะเป็นการปกป้องสิทธิของเราเองและหากจะเป็นประโยชน์ต่อคดีอีกด้วย ปรึกษาปัญหากฎหมายและคดีความ ฟรี!!! โทร 1111 กด 77 สายด่วนยุติธรรม หรือติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 81 แห่งทั่วประเทศ “ยุติธรรมใส่ใจ” จะหนักจะเบาให้เราดูแลนะครับ SHOW LESS