ค้นหา

“หลักศีลธรรม” กับ งานยุติธรรมชุมชม

“หลักศีลธรรม” เป็นหลักสำคัญในการเข้าไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีศีล มีธรรม มีการประพฤติตนเหมาะสมในชุมชน