ทะเลและมหาสมุทรเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชาวโลกตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ทะเลและมหาสมุทรให้สวยงามและสมบูรณ์