ค้นหา

6 เงื่อนไขใหม่ ยื่นขออนุญาตฎีกา “คดีแพ่ง” ที่ประชาชนควรรู้

1.คดีเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2.คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ขัดกับบรรทัดฐานคำพิพากษาศาลฎีกาเดิม

3.คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่เกี่ยวกับข้อ ก.ม. ที่ยังไม่เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกา

4.คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ขัดกับคำพิพากษาที่เป็นที่สุดของศาลอื่น

5.เพื่อการพัฒนาการตีความกฎหมาย

6.ปัญหาสำคัญอื่นๆ ตามข้อกำหนดประธานศาลฎีกา

ที่มา : พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2558