ค้นหา

ไม่มีเงินจ้างทนาย ไม่มีเงินขึ้นศาล กองทุนยุติธรรม ช่วยได้

ขั้นตอนง่ายๆ การขอรับบริการกองทุนยุติธรรม
1. ขอรับบริการที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือ สำนักงานกองทุนยุติธรรม
– ยื่นคำขอด้วยตนเอง
– ยื่นคำขอเเทน เช่น สามี ภริยา ที่จดทะเบียนสมรส ผู้เเทนโดยชอบธรรม
– มอบอำนาจ ให้ยื่นคำขอเเทน
2. บอกหรืออธิบายปัญหา ข้อเท็จจริง และหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการใช้ความช่วยเหลือ
3. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ปัญหาข้อพิพาท กฎหมาย การดำเนินคดี และสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
4. เจ้าหน้าาที่กลั่นกรองคำขอรับความช่วยเหลือ
– ส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและที่เกี่ยวข้อง
– มอบเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมดำเนินการ (ตามข้อ 5 )
5. เจ้าหน้าที่เสาะหาข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เช่น สอบปากคำ ลงพื้นที่ ตรวจสอบความประพฤติ
6. คณะกรรมการหรือประธานพิจารณาคำขอและเเจ้งผลให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ ภายใน 7 วันหลังจากพิจารณา

ติดต่อของรับความช่วยเหลือได้ ฟรี!!!

กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนยุติธรรม อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2502-6246 , 0-2502-6318

ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่ : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนใกล้บ้าน สายด่วน 1111 กด 77

ที่มา :  พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558