ค้นหา

โดนยิง โดนแทง โดนลูกหลง มาขอรับเงิน

“ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา”

กระทรวงยุติธรรม ช่วยคุณได้ถ้า โดนยิง โดนแทง โดนลูกหลง จากการกระทำผิดทางอาญาของผู้อื่น โดยที่ตัวเราไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุ


1. ผู้เสียหา เป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดอาญาของผู้อื่น โดยตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น
2. จำเลย เป็นบุคคลที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการและถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี และปรากฎภายหลังว่า ไม่ผิดและมีการถอนฟ้อง หรือ มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำผิด

สามารถยื่นขอรับได้ที่
– กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
– สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทั่วประเทศ
– สถานีตำรวจทั่วปรเทศ

สายด่วน 1111 กด 77

ที่มา : พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559