ค้นหา

“จำเลยไม่ผิด” มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย

“จำเลยไม่ผิด” มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย

“จำเลย” ที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการและถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี และปรากฏภายหลังว่าไม่ผิด. และมีการถอนฟ้องหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด

ยื่นได้ที่ : สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
02-141-2847 ถึง 02-141-2862

ที่มา : พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559