ค้นหา

สร้างสื่อปลอดภัย ใส่ใจเยาวชน

ร่วมสนุบสนุนสื่อดีๆ ให้เยาวชน ด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คือ 

 • สื่อที่มีเนื้อหาเหมาะกับเด็กและเยาวชน
 • สื่อส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม และการเรียนรู้เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ทำไมต้องมีกองทุน

 • เป็นแหล่งทุนในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ
 • ส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็ก

สื่อนี้ดีอย่างไร?

 • ส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

วัตถุประสงค์ของกองทุน

 • พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ
 • สร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • สนับสนุนให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ
 • ส่งเสริมบุคคล หน่วยงานให้ผลิตและพัฒนาสื่ออย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยที่ทุกคนเข้าถึง

เงินกองทุนมาจากไหน?

 • การจัดสรรเงินจาก กสทช.
 • ค่าปรับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
 • รายได้จากการดำเนินกิจการ
 • องค์การต่างประเทศ
 • การบริจาค
 • เงินทุนประเดิมจากรัฐบาล

ที่มา : พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558