ค้นหา

เที่ยว ทั่ว ไทย : ไปกับเรา

มัคคุเทศก์ : มีหน้าที่พานักท่องเที่ยว ไปยังสถานที่ต่างๆให้คำแนะนำและความรู้แก่นักท่องเที่ยว

คุณสมบัติ : ผู้ขออนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

 • อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • สัญชาติไทย
 • ผ่านการทดสอบในการเป็นมัคคุเทศก์
 • จบการศึกษา ป.ตรี , ปวส. ในสาขามัคคุเทศก์ หรือ การท่องเที่ยว
 • มีวุฒิบัตรการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่กำหนด

ผู้นำเที่ยว : มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

คุณสมบัติ : ผู้ขอขึ้นทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว

 • มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • จบ ป.ตรี , ปวส. ในสาขามัคคุเทศก์ หรือ การท่องเที่ยว
 • จบไม่ต่ำกว่า ม.ปลายและผ่านการอบรมตามที่กำหนด

หมายเหตุ : 1.ต้องทำประกันภัยอุบัติเหตุให้นักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2.ห้ามเก็บค่าบริการต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจริง

อัตราค่าธรรมเนียมใหม่

 • ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ต่ออายุใบอนุญาต 3,000 บาท (มีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันออก)
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต่ออายุใบอนุญาต 5,000 บาท (มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันออก)

บทลงโทษ 

 • ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ โดยไม่มีใบอนุญาต จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มัคคุเทศก์ไม่ปฏิบัตตามระเบียบที่กำหนด ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 • เป็นผู้นำเที่ยว โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559