ค้นหา

หยุดการค้ามนุษย์

(พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560)

ประเด็นร้อนในสังคมขณะนี้ ดูจะหนีไม่พ้นเรื่อง “การค้ามนุษย์” และการค้าประเวณี หรือ การจัดหาเด็กมา เพื่อให้บริการทางเพศหรือในรูปแบบอื่นๆ ทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยในพฤติกรรมและรูปแบบของการค้ามนุษย์ รวมถึงอัตราโทษของผู้กระทำผิดและการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายเยียวยาภาวะจิตใจ ทำให้หน่วยงาน หรือเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและสตรีที่ออกมาเรียกร้อง รณรงค์ ปลุกจิตสำนึกต่อสังคม และต่อรัฐบาลดำเนินการหาผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับมาเข้ากระบวนการตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น

ใครก็ตามที่พบเห็นหรือรู้เบาะแสการค้ามนุษย์ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน.1300

หยุดเถอะครับ หยุดค้ามนุษย์…

ที่มา :

1. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

2. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560