ค้นหา

“สิ่งของใดบ้าง ห้าม นำเข้าเรือนจำ”

หลังจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ได้รับหมายขังจากศาล ก็จะนำตัวผู้ต้องขังไปยังเรือนจำ หลังจากนั้นเรือนจำก็ปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมตัว ก่อนเข้าเรือนจำ คือ ทำประวัติ ตรวจร่างกาย ถ่ายรูป เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ฯ โดยเรือนจำจะส่งตัวไปยังแดนแรกรับและอธิบายกฎระเบียบการใช้ชีวิตในเรือนจำเบื้องต้น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจำ คือ การตรวจตราสิ่งของต่างๆ ของผู้ต้องหาและสิ่งของที่ญาตินำมาเยี่ยมผู้ต้องหาที่อาจก่อความวุ่นวายภายในเรือนจำ รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้ “สิ่งใดบ้างห้ามนำเข้าเรือนจำ” ในหมวดของความผิดเกี่ยวกับเรือนจํา

มาตรา 71 ผู้ใดเข้าไปในเรือนจําโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเรือนจําต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 72 ผู้ใดกระทําด้วยประการใดให้เข้ามาหรือให้ออกไปจากเรือนจํา หรือครอบครอง หรือใช้ในเรือนจํา หรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งสิ่งของต้องห้าม ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(1) ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพ

(2) สุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น

(3) เครื่องมืออันเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี

(4) อาวุธ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

(5) น้ำมันเชื้อเพลิงหรือวัตถุอื่นใดที่ก่อให้เกิดเพลิงได้

(6) เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์สําหรับสิ่งของดังกล่าว

(7) สิ่งของอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือนจําหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชน

ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 73 ผู้ใดกระทําด้วยประการใดให้เข้ามาหรือให้ออกไปจากเรือนจํา หรือครอบครอง หรือใช้ในเรือนจํา หรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งสิ่งของต้องห้าม ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(1) อุปกรณ์สําหรับเล่นการพนัน

(2) ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย

(3) เงินตรา

(4) เครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับสักร่างกาย

(5) สิ่งของอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือนจําหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชน

ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 74 สิ่งของต้องห้ามตามความในมาตรา 72 และมาตรา 73 ไม่หมายความรวมถึง สิ่งของซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในราชการ สิ่งของต้องห้ามที่มีการฝ่าฝืนมาตรา 72 หรือมาตรา 73 ให้ริบเสียทั้งสิ้น ในกรณีสิ่งของต้องห้ามตามมาตรา 73 หากไม่มีการดําเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย ให้ผู้บัญชาการเรือนจํามีอํานาจ ดําเนินการกับสิ่งของต้องห้ามดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 75 ถ้าผู้กระทําความผิดตามมาตรา 72 หรือ มาตรา 73 เป็นเจ้าพนักงานเรือนจํา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือนจํา ต้องระวางโทษเป็นสามเท่า ของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น

ที่มา : พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560