ค้นหา

ุ6 สิทธิทางปกครองที่ประชาชนต้องได้รับ
  1. เจ้าหน้าที่ต้องแนะนำการแก้ไขหากคำขอไม่ถูกต้อง
  2. เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอ
  3. หากเอกสารไม่ครบเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งต่อผู้ยื่นคำขอภายใน 7 วัน
  4. เมื่อผู้ยื่นคำขอแก้ไขเอกสารคำขอแล้วเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิปฏิเสธการดำเนินการ
  5. ผู้ยื่นคำขอต้องแก้ไขคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนดหากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ดำเนินคดีต่อ
  6. คำสั่งทางปกครองมราต้องทำเป็นหนังสือหากไม่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต้องออกคำสั่ง ภายใน 30 วัน

ที่มา : พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557