ค้นหา

สวยฉลาดอย่างปลอดภัย

สวยฉลาดอย่างปลอดภัย

การจดทะเบียนเครื่องสำอาง  

ผู้ที่จะผลิต นำเข้าเพื่อขาย รับจ้างผลิต ต้องจดทะเบียนรายละเอียดของเครื่องสำอาง และในทะเบียนมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน

เครื่องสำอางปลอม

 • ส่วนผสมไม่ตรงตามที่จดทะเบียน
 • ปลอมฉลากผลิตหรือนำเข้า
 • ใช้วัตถุที่ทำเทียมเป็นส่วนประกอบ
 • ใช้เครื่องหมายรับรองปลอม
 • ส่วนผสมมีเนื้อหาน้อยหรือเกินกว่า 20%

6 ข้อห้ามโฆษณาเครื่องสำอาง

 • ห้ามโฆษณาเกินจริง
 • ห้ามให้ข้อมูลแบบผิดๆ
 • ห้ามแสดงสรรพคุณรักษาโรค
 • ห้ามทำให้เข้าใจว่าเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ
 • ห้ามสนับสนุนให้มีการทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม
 • ห้ามทำให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีในประชาชน

บทลงโทษกรณีที่โฆษณาเกินจริง

จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558