ค้นหา

รู้ก่อนบิน สิ่งต้องห้าม

รู้ก่อนบินสิ่งต้องห้าม

  • ห้ามนำของแปลกปลอมหรือสิ่งผิดกฎหมายขึ้นเครื่องบิน
  • ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่กำหนด
  • ห้ามสูบบุหรี่ในห้องน้ำหรือที่อื่นใดที่ไม่ใช่สถานที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่เฉพาะ

มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและถ้าส่งผลให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอากาศยานขัดข้องโทษจะเพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปีปรับไม่เกิน 1 ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • ห้ามกระทำการล่วงละเมิดผู้อื่นเป็นการมุ่งหมายในทางเพศ
  • ห้ามใช้คำพูดลวนลามหรือแสดงกิริยาท่าทางอันเป็นการลามกต่อผู้อื่น
  • ห้ามกระทำการขายหน้าต่อผู้อื่นโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย

มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีปรับไม่เกิน 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • ห้ามทำร้ายผู้อื่น
  • ห้ามทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์
  • ห้ามสร้างความวุ่นวายในอากาศยาน

มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558