ค้นหา

มาตรการใหม่ เพื่อความปลอดภัยในสังคม

มาตรการแก้ปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการมีผลบังคับทันที

สาระสำคัญ ของมาตรการดังกล่าว

1.เป็นการสนธิพลังอำนาจตามกฎหมายหลายฉบับ
2.เพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจระงับยับยั้ง ก่อนที่จะมีการดำเนินการ หรือการกระทำความผิด กรณีเด็กแว๊น
3.การให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และเพิ่มมาตรการจัดการกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลย
4.กำหนดเขตพื้นที่ที่เป็นมิตรกับเด็กและเยาวชนรอบสถานศึกษาสถานการศึกษา หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา รวมถึงที่อยู่อาศัย
ด้วยห้ามสถานบริการ 
5.จัดการกับเจ้าหน้าที่รับปล่อยปละละเลย

(อ้างอิงจาก : จากบทความของท่านธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม)

เอกสารอ้างอิง
1.บทความ ของท่านธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
2.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558