ค้นหา

การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ : มากกว่าคำว่า”ปลอดภัย”

การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ : 

ความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารซึ่งอยู่ในการดูแลของผู้ขนส่ง

 • ผู้โดยสาร : บาดเจ็บ,เสียชีวิต เว้นแต่ประมาณเลินเล่อและเจตนาโดยมิชอบ
 • ส่งผู้โดยสารล่าช้า เว้นแต่เหตุสุดวิสัย ได้ดำเนินการป้องกันตามมาตรการแล้ว

สัมภาระลงทะเบียน 

 • สูญหาย
 • ถูกทำลาย
 • เสียหาย
 • เว้นแต่การชำรุด บกพร่อง เกิดจากการเสื่อมสภาพของสิ่งของ
 • ล่าช้า
 • เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย ได้ดำเนินการป้องกันตามมารการแล้ว

สัมภาระไม่ลงทะเบียน

 • ความเสียหายที่เกิดจากผู้ขนส่ง ลูกจ้าง ตัวแทน
 • เว้นแต่ความประมาทเลินเล่อ และเจตนาโดยมิชอบ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งของ Cargo ซึ่งอยู่ในการดูแลของผู้ขนส่ง

 • สูญหาย
 • ถูกทำลาย
 • เสียหาย

>>> ยกเว้น 

– การบรรจุหีบห่อที่บกพร่อง 

– ชำรุด คุณภาพเสื่อมสภาพของสิ่งของ

– การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ที่มา : พ.ร.บ. การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558