ค้นหา

ถูกยกเลิกเที่ยวบิน-ล่าช้า-เรียกร้องอะไรได้บ้าง?

สายการบินเช่าเหมาลำล่าช้า 

2-6 ชั่วโมง อาหาร น้ำ อุปกรณ์สื่อสาร และคืนค่าตั๋วถ้าไม่เดินทางต่อ

6 ชั่วโมงขึ้นไป  เลือกรับข้อเสนอ การดูแล และค่าชดเชยตามหลักเกณฑ์เดียวกับการยกเลิกเที่ยวบิน

สายการบินในประเทศล่าช้า

2-3 ชั่วโมง อาหาร น้ำ อุปกรณ์สื่อสาร และคืนค่าตั๋ว ถ้าไม่เดินทางต่อ

3-5 ชั่วโมง   อาหาร น้ำ อุปกรณ์สื่อสาร และคืนค่าตั๋วถ้าไม่เดินทางต่อ เปลี่ยนเที่ยวบินหรือเดินทางวิธีอื่น

5-6 ชั่วโมง  อาหาร น้ำ อุปกรณ์สื่อสาร และคืนค่าตั๋วถ้าไม่เดินทางต่อ เปลี่ยนเที่ยวบินหรือเดินทางวิธีอื่น  รับเงินชดเชย 600บาท (เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย)

สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน

  1. ให้ผู้โดยสารเลือกระหว่าง

รับเงินค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียม คืนเต็มจำนวน

เปลี่ยนเที่ยวบิน เพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง หรือจุดหมายใกล้เคียง

เดินทางด้วยวิธีอื่น  ที่เหมาะสมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง

2. รับการดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อาหารเครื่องดื่ม  ตามความเหมาะสม

อุปกรณ์สื่อสาร  เพื่อใช้ในการติดต่อ

ที่พัก  ตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไป (ถ้าเที่ยวบินใหม่ล่าช้าเกิน 1 วัน)

3. รับค่าชดเชย 1,200 บาท ทันทีก่อนออกเดินทาง ยกเว้นสายการบินพิสูจน์ได้ว่า

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  ไม่น้อยกว่า 3 วัน

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง น้อยกว่า 3 วัน และเที่ยวบินใหม่ถึงปลายทางเร็วหรือช้ากว่ากำหนดเวลาเดิมไม่เกิน 3 ชั่วโมง

เกิดเหตุสุดวิสัย  นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน  เช่น สถานการณ์ทางการเมือง  สภาพอากาศที่กระทบต่อการบิน

หากมีปัญหาสามารถร้องเรียนได้ที่  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โทร 02-568-8800

ที่มา : ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย พ.ศ. ๒๕๕๓