ค้นหา

จัดรูปที่ดิน

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร

การจัดรูปที่ดิน คือ การพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมให้มีความสมบูรณ์

จัดรูปที่ดินแล้วดีอย่างไร?

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

2. ที่ดินทุกแปลงได้รับประโยชน์จากระบบชลประทานและสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง

3. เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่า

4. ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงหากก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ

โครงการจัดรูปที่ดินดูแลเรื่องอะไรบ้าง?

  1. จัดการน้ำ

2. สร้างถนน

3. บำรุงดิน

4. การเช่า-ซื้อ

ข้อห้ามในเขตโครงการ

  1. ห้ามเชื่อมต่อระบบชลประทานโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. ห้ามเลี้ยงสัตว์โดยก่อความเสียหายในเขตโครงการ

3. ห้ามทำลายระบบน้ำ ถนน สาธารณประโยชน์

4. ห้ามกักเก็บน้ำเกินความจำเป็น

ภายใน5ปี ห้ามโอนที่ดินในโครงการไปให้ผู้อื่น เว้นแต่

  1. ตกทอดเป็นมรดก
  2. โอนให้แก่สหกรณ์การเกษตรหรือกรมชลประทาน
  3. โอนให้แก่ทายาทโดยธรรม

ที่มา : พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558