ค้นหา

การฟื้นฟูกิจการ

การฟื้นฟูกิจการ 

ลูกหนี้ : ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียน

เกณฑ์การพัฒนาคำร้องของเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

 1. การที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้
 2. รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนที่ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ และมีจำนวนหนี้แน่นอนรวมทั้งรายชื่ออละที่อยู่ของเจ้าหนี้
 3. เหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ
 4. ต้องแนบแผนการฟื้นฟู พร้อมหลักฐานแสดงว่าเจ้าหนี้ได้ให้ความเห็นชอบในแผนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนหนี้ทั้งหมด

ผู้มีสิทธิขอให้ศาลมีการฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน

 1. ลูกหนี้ที่ไม่อยู่ในสถานะที่ชำระหนี้ได้และเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการโดยที่

– ลูกหนี้ที่เป้นบุคคลธรรม ต้องมีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท 

– ลูกหนี้ที่เป็นคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือนิติบุคคลที่กำหนดในกระทรวง ต้องมีหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท 

– ลูกหนี้ที่เป็น บริษัท จำกัด ต้องมีจำนวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท 

2. เจ้าหนี้ในหนี้ ตามข้อ1  

ถ้ามีเหตุต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้

 1. ลูกหนี้มีทรัพย์ ไม่พอกับหนี้สิน
 2. ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ภายในกำหนด และเมื่อได้รับหนังสือทวงถามเจ้าหน้าที่ให้ชำระหนี้และยังไม่ชำระหนี้ภายใน 30 วัน
 3. เจ้าหนี้ร้องขอบังคับคดีแก่ลูกหนี้ แล้วไม่มีทรัพย์สินพอชำระหนี้
 4. ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งและมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ผิดนัดหรืออาจผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้รายอื่น
 5. ลูกหนี้มีกระแสเงินสดไม่พอชำระหนี้

แผนฟื้นฟู ต้องประกอบด้วย

 1. เหตุผลที่ทำให้มีการฟื้นฟูกิจการ
 2. รายละเอียดแห่งทรัพย์สิน หนี้สิน และมีภาระผูกพัน ของลูกหนี้ในขณะที่ยื่นคำรอง
 3. หลักการและวิธีการฟื้นฟูกิจการ
 4. การไถ่ถอนหลักประกัน ในกรณีเจ้าหนี้มีประกัน และความรับผิดของผู้ค้ำประกัน
 5. แนวทางแก้ปัญหาในกรณีขาดสภาพคล่องชั่วคราวระหว่างการปฏิบัติตามแผน
 6. วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้
 7. ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือยินยอมของผู้บริหาร และค่าตอบแทน
 8. การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของผู้บริหารแผน
 9. ระยะเวลาดำเนินการตามแผนซึ่งไม่เกิน 3 ปี 
 10. การไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญา ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควร กว่าประโยชน์ที่จะพึงได้

ที่มา : พระราชบัญญัติลักษณะล้มละลายแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2474