จัดขึ้นโดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม รับรู้กฎกติกาที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กและเยาวชนแต่ละวัยตามกรอบการดำเนินกิจกรรม 4 ด้าน