กฎหมายใหม่ : มียาเสพติดเกินปริมาณที่กำหนดตาม พ.ร.บ.ใหม่ “ให้สันนิษฐานว่าขาย” ผู้ต้องหาต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้ “ถ้าไม่ได้ขาย”

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายปัจจุบันมีบทบัญญัติบางส่วนที่กําหนดว่าบุคคลใดซึ่งกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 และประเภท 5 โดยมียาเสพติดให้โทษเกินปริมาณที่กําหนดไว้ 

ให้ถือเป็นเด็ดขาดว่าผู้นั้นกระทําเพื่อจําหน่าย โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้พิจารณาจากพฤติการณ์หรือคํานึงถึงเจตนาที่แท้จริงของผู้กระทําความผิดและไม่ได้ให้สิทธิ ผู้ต้องหาหรือจําเลยในการพิสูจน์ความจริงในคดี 

สมควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้มีลักษณะเป็นเพียง ข้อสันนิษฐาน เพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยมีโอกาสพิสูจน์ความจริงได้ นอกจากน ี้อัตราโทษสําหรับความผิดเกี่ยวกับ การผลิต นําเข้า 

หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ที่กําหนดโทษให้จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 1,000,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท หรือประหารชีวิต ยังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขปรับปรุงบทกําหนดโทษดังกล่าว เพื่อให้การลงโทษผู้กระทําความผิดมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

เอกสารอ้างอิง : พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560

#สำนักงานกิจการยุติธรรม#ยาเสพติด #justiceinfographic #infographic#ยาเสพติดให้โทษ